Tullbestämmelser

Alkohol och tobak

Tobaksprodukters minutförsäljningsförpackningar ska ha en varningstext på finska och på svenska om de hälsorisker som tobaken vållar, uppgifter på finska och svenska om halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid rökning av en cigarett samt uppgifter som behövs för identifikation och spårning av produkten.

Om förpackningsmärkningarna avviker från det ovannämnda får man till Finland för eget bruk föra in bara 200 cigaretter, 50 cigarrer, 100 cigariller och 250 gram pip- och cigarettobak. Denna begränsning gäller också vid införsel från ett annat EU-land. Närmare information >>Valvira.

Tullfri och skattefri införsel från EU-länder

Alkoholdrycker

Tobaksprodukter

Du kan föra in alkoholdrycker för eget bruk eller som gåva, när du för in produkterna i samma transportmedel som du själv anländer till Finland med.

Beakta dock att

- införsel mot vilket vederlag som helst betraktas som kommersiell, och är därmed skattepliktig oavsett mängderna

- om du för in större mängder alkoholdrycker för att serveras t.ex. på din födelsedag eller på ett bröllop, ska du vid behov kunna bevisaatt det är fråga om en fest.

Du kan också föra med dig tobaksprodukter för eget bruk eller som gåva.Beakta dock att

- tobaksprodukterna ska ha sådana förpackningsmärkningar på finska och på svenska som varnar för de hälsorisker som tobaken vållar. Om sådana märkningar fattas kan du inte föra in mer än 200 cigaretter från t.ex. Estland.

- du för eget bruk får föra in högst 30 dosor på 50 gram avsnusprodukter som köpts i ett annat EU-land. Du får inte föra in snus som gåva.

- flyg- och sjöresenärer får till Åland införa snus tull- och skattefritt till ett värde av högst 430 euro.

Samma värde- och mängdbegränsningar tillämpas också vid införsel från Kanarieöarna och Åland. Införselrätten är personlig, och varor som förts in av t.ex. äkta makar får inte sammanslås eller delas upp.

Läkemedel

När du reser utomlands, kan du vid ankomst till Finland föra med läkemedel för din personliga medicinering, men du ska beakta införselbegränsningarna och -reglerna. Begränsningarna varierar beroende på importland och på preparatets klassificering. Exempelvis läkemedel som klassificeras som narkotika omfattas av strängare begränsningarKom ihåg

·       att läkemedelspreparatet ska ha ett försäljningstillstånd i det land där det är köpt (=preparatet är lagligt tillgängligt).

·       att läkemedelspreparatet ska ha anskaffats hos en leverantör som i det land där preparatet inköpts har rätt till minutdistribution av läkemedel

·       att du kan föra in läkemedel endast för din personliga medicinering och att du vid behov ska kunna visa detta t.ex. genom ett utskrivet e-recept, en annan typ av recept, läkarintyg eller patientanvisning från en läkare. Om läkemedlet har lämnats ut mot ett recept som bevaras i ett apotek, kan du be om en kopia av receptet från apoteket.

·       att du före införseln själv ska ta reda på om preparatet du för in är ett läkemedel och huruvida det kräver recept (råd och information kan fås från Fimea)

·       att du från EES kan införa läkemedel i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning och från länder utanför EES i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning

·       att du för ditt personliga bruk kan införa läkemedel som klassificeras som narkotika från en Schengenstat i en mängd som motsvarar högst 30 dygns förbrukning och från en annan stat i en mängd som motsvarar högst 14 dygns förbrukning. Med ett recept samt med ett intyg, som apoteket beviljar i Finland för mediciner som fått försäljningstillstånd ska du påvisa att du behöver medicinen.